ඇඩ්සෙන්ස්

Google සමඟ දිනකට $10 සිට $300+ දක්වා උපයන්න

ගුගල් ඇඩ්සෙන්ස් (Google AdSense) අනුමත වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර දිනකට $10 සිට $300+ දක්වා ඔබගේ වර්තමාන රැකියාවට අමතරව නිවසේ සිටම මුදල් උපයන්න. කිසිදු සුදුසුකම් කිසිවක් අවශ්‍ය නොවේ, අවශ්‍ය වන්නේ සුළු වශයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුම සහ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම සදහා තෝරා ගත් කාණ්ඩය යටතේ කැමති මාතෘකාවක් යටතේ ඔබේම වෙබ් අඩවියට ලිපි ලිවීම පමණි. හැකියාව කැපවීම් උනන්දුව තිබේ නම් ඉංග්‍රීසි දැනුම මුලිකවම අතවශ්‍ය නොවේ. තාක්ෂණය සමග ඉංග්‍රීසි දැනුම පිළිබද ගැටලුව මගහරවාගත ක්‍රම සහ විකල්ප ක්‍රම ඔබට පුහුණුවේදී පැහැදිලි කර දෙන අතර ඔබේම වෙබ් අඩවියේ ඉංග්‍රීසි බසින් ලිපි ලිවීම මගීන් මාස හයක් වැනි කාලයක් තුල ඔබ මුදල් සමග අභිප්රේරණයවී ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් කතා කිරීමට සහ ලිවීමට මනාව හැකි වේ.

 

ඇඩ්සෙන්ස්

ඇඩ්සෙන්ස්

 

සිංහල භාෂාවෙන් ලිපි ලියා මුදල් ඉපයීය හැකි අතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සාපේක්ෂව මුදල් ඉපයීම පහල අගයක් ගනී. එමනිසා ඔබ නොදැනුවත්වම ලිපි ලිවීම සදහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව තෝරාගනී. අපි ඔබ වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය ඔබ ඉදිරියේ නිර්මාණය කර එය උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්නෙමු, එමගින් තවත් ඔබේම වෙබ් අඩවි හෝ ඔබේ ව්‍යාපාරයට අදාළ eCommerce (ඊ-වාණිජ්‍) වෙබ් අඩවි ඔබටම නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් සහ හසුරවීමේ මනා පුහුණුව සමග SEO මුලික සිද්ධාන්ත ආවරණය කර දෙනු ලැබේ.

 

 • වෙබ් අඩවිය සහ අදාල පහුණු ගාස්තු හැර පසුකාලීනව කිසිදු මුදලක් අය නොකෙරේ.
 • ගුගල් ඇඩ්සෙන්ස් අනුමත වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය සහ පුහුණුව.
 • ඩොමේන්, හොස්ටින් සහ ඔබ තෝරාගන්නා අදාල කාණ්ඩය පිළිබද ළිපි ලිවීම සහ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම අදාල පුහුණුව.
 • වෙබ් අඩවිය සොයම්ව කළමණා කරගැනීම හැකිවන පරිදි පුහුණුව.
 • ගුගල් මගින් වැඩිම මුදලක් ගෙවන මාතෘකාවක් මත ඔබේම වෙබ් අඩවියේ ලිපි ලිවීමට පුහුණුව.
 • SEO පිළිබද මුලික පුහුණුව.
 • වෙබ් අඩවි ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ මූලික පුහුණුව.
 • වෙබ් අඩවියට ඔබේ හිමිකම් යටතේ ගුගල් (Google) සමාගමෙන් ඇඩ්සෙන්ස් ( AdSense) ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම.
 • ගුගල් (Google)සමාගමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අනුකූලව වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරණ බැවින්, ඇඩ්සෙන්ස් (AdSense) ගිණුම අනුමත කර ගැනීමට සහාය වීම.
 • ඇඩ්සෙන්ස් (AdSense) කේත වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශනයට අදාල පුහුණුව
  ගූගල් (Google) සමාගමට අමතරව වෙනත් මුදල් ගෙවන දැන්වීම් වෙළඳ ප්‍රචාරණ ආයතන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ පුහුණුව.
AdSense

AdSense